JPM-Online

JPM-Online

Home Privacyverklaring

 

In het kader van onze dienstverlening verwerkt JPM-Online BV persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft JPM-Online BV opgesteld om u te informeren over hoe JPM-Online BV met persoonsgegevens omgaat.

 

1. JPM-Online BV, Laan van Verhof 48,2231 BZ RIJNSBURG.

 

2. Bescherming van uw persoonsgegevens.

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat JPM-Online BV  zorgvuldig met hun gegevens omgaat. JPM heeft een privacybeleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van JPM-Online BV wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings)maatregelen.

 

3. Persoonsgegevens.

JPM-Online B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. JPM-Online B.V. gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover JPM-Online B.V. als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt.

 

JPM-Online B.V. verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

 • Klanten en leveranciers: NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, accountgegevens (portal ed), door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc.
 • Bezoekers van de website: IP-adres, accountgegevens, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.
 • Werknemers: NAW-gegevens, Geboortedatum/plaats, geslacht, contactgegevens zoals e-mailadres, pasfoto, BSN-nummer, personeelsnummer, etc.
 • Sollicitanten:

 

Afhankelijk van het doel van de verwerking en de rol van JPM-Online B.V. (verwerker / verwerkingsverantwoordelijke) kunnen ook andere gegevens worden verwerkt.

 

Bijzondere persoonsgegevens:
Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is JPM-Online B.V. wettelijk verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht JPM-Online B.V. uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens omtrent de gezondheid worden verwerkt.

 

4. Doeleinden.

JPM-Online B.V. verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

 • Nakoming van de overeenkomsten met leveranciers en klanten van JPM-Online B.V..
 • Een goede en efficiënte dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het onderhouden van contact.
 • Verbetering van de dienstverlening aan haar klanten.
 • Facturering.
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Marketing.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website.

 

5. Grondslagen.

JPM-Online B.V. gebruikt persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd.

JPM-Online B.V. verwerkt bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De is van toepassing op bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles. Daarnaast is JPM-Online B.V. in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Wwft.

 

Tevens verwerkt JPM-Online B.V. persoonsgegevens, omdat JPM-Online B.V. of een derde (de klant, leverancier of een andere partij) hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:


 • Het uitvoeren van de met de klant/leverancier gesloten overeenkomst.
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.
 • De verbetering van haar diensten.
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

 

JPM-Online B.V. verwerkt gegevens van haar personeel primair op basis van de met de personeelsleden gesloten (arbeids)overeenkomsten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

 

6. Verstrekking aan derden.

In het kader van haar dienstverlening kan JPM-Online B.V. persoonsgegevens uitwisselen. JPM-Online B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer JPM-Online B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

 

7. Verstrekking aan andere JPM-Online B.V. Netwerk of aan derde partijen doorgifte van gegevens buiten de EER.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan andere onderdelen binnen het JPM-Online B.V.-netwerk of aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande kan tevens inhouden dat er overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden aan landen of regio’s zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. In dergelijke gevallen zal JPM-Online B.V. ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

 

8. Profilering.

JPM-Online B.V. maakt gedragsanalyses van de informatie die JPM-Online B.V. over u verzamelt. Dit doet JPM-Online B.V. om de dienstverlening te kunnen verbeteren.

 

9. Cookies.

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u verklaring raadplegen.

 

10. Hoe JPM-Online B.V. uw gegevens beveiligt.

JPM-Online B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft JPM-Online B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

 

Alle medewerkers van JPM-Online B.V. hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

 

11. Inbreuk op de beveiliging.

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. JPM-Online B.V. heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek. Zie punt 14 hieronder voor de contactgegevens

 

Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

 

12. Hoe lang JPM-Online B.V. uw gegevens bewaart. 

JPM-Online B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat JPM-Online B.V. zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

13. Uw rechten.

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

 

Informatie:
Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Inzage:
U kunt vragen om inzage als u denkt dat JPM-Online B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, JPM-Online B.V. geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Rectificatie of gegevenswissing: 
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die JPM-Online B.V. van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u JPM-Online B.V. vragen uw gegevens te wissen. JPM-Online B.V. zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. JPM-Online B.V. zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

 

Beperking en bezwaar:
U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en JPM-Online B.V. te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal JPM-Online B.V. uw verzoek honoreren. JPM-Online B.V. zal haar besluit aan u melden.

 

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie punt 14 hieronder voor de contactgegevens.

 

14. Vragen – klachten.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door JPM-Online B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. JPM-Online B.V. zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken

 

Contactadres:
JPM-Online B.V.
T.a.v. M. van Bijsterveld
info@jpmonline.nl
Laan van Verhof 48
2231 BZ Rijsnburg

 

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

JPM-Online B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. JPM-Online B.V. raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Wijzigingen privacyverklaring:
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 februari 2021.