JPM-Online

JPM-Online

Home Privacyverklaring

 

PRIVACYVERKLARING JPM-Online B.V.

 

In het kader van onze dienstverlening verwerkt JPM-Online B.V. persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft JPM-Online B.V. opgesteld om u te informeren over hoe JPM-Online B.V. met persoonsgegevens omgaat.

1. JPM-Online B.V., Laan van Verhof 48,2231 BZ RIJNSBURG.

2. Bescherming van uw persoonsgegevens.

Klanten, leveranciers, relaties, medewerkers en websitebezoekers hebben er recht op dat JPM-Online B.V. zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. JPM heeft een privacy beleid ontwikkeld dat is afgestemd op (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacy beleid van JPM-Online B.V. wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen.

3. Persoonsgegevens.

JPM-Online B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf dan wel via derden in het kader van onze dienstverlening. JPM-Online B.V. gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor zover JPM-Online B.V. als verwerker optreedt, verwerkt zij de gegevens die zij van de verwerkingsverantwoordelijke ontvangt.

JPM-Online B.V. verwerkt over het algemeen de volgende categorieën van persoonsgegevens van de hierna genoemde categorieën betrokkenen:

(Potentiele) klanten en leveranciers:

NAW-gegevens, contactgegevens zoals e-mailadres, accountgegevens (portal ed), door klanten/leveranciers verstrekte gegevens, wettelijk vereiste gegevens, etc., correspondentiegegevens- en stukken, informatie over de opdracht, identificatie en achtergrondinformatie over klanten en leveranciers zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, foto, nationaliteit en handtekening.

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Om klanten een offerte aan te bieden;

· Voor het leveren en ontvangen van diensten;

· Voor het behandelen van klachten en/of feedback;

· Voor het doen van betalingen en het innen van vorderingen;

· Voor een cliëntacceptatie onderzoek;

· Om uitvoering te geven aan toepasselijke wet- en regelgeving;

· Voor het onderhouden van zakelijke relaties met onze klanten en leveranciers.

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

· Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten en leveranciers; en

· Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op JPM-Online rust.

· De verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van JPM-Online.

(Potentiele) sollicitanten

Contactinformatie zoals naam, titel, functie, telefoonnummer, huisadres, bedrijfse-mailadres, website, correspondentie, opleidingsgegevens, arbeidsverleden en andere persoonsgegevens gerelateerd aan Cv’s.

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Om te beoordelen of de sollicitant geschikt is en hen eventueel uit te nodigen op gesprek; en

· Om sollicitanten op de hoogte te houden van onze vacatures;

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

· Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomsten waarbij de sollicitant eventueel partij wordt;

· De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JPM-Online B.V.;

· De sollicitant heeft toestemming gegeven voor het bewaren van persoonsgegevens voor eventuele volgende vacatures.

Bezoekers van de website:

IP-adres, accountgegevens, contactinformatie zoals naam, titel, functie, telefoonnummer, gedrag op de website, ingevoerde gegevens, etc.

JPM Online verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Om contact te houden/op te nemen met de website bezoeker;

· Om onze website naar behoren te kunnen laten functioneren;

· Om onze marketingactiviteiten zo goed mogelijk in te richten en ons aanbod aan te passen aan de vraag van websitebezoekers.

JPM-Online verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

· De websitebezoeker heeft toestemming gegevens voor de verwerking van persoonsgegevens;

· De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van JPM-Online B.V..

Werknemers:

NAW-gegevens, titel, functie, geslacht, personeelsnummer, telefoonnummer, huisadres, bedrijfse-mailadres, foto, correspondentie, opleidingsgegevens, arbeidsverleden en andere persoonsgegevens gerelateerd aan Cv’s, identiteitsgegevens en financiële gegevens zoals salarisgegevens en bankgegevens.

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst.

JPM-Online B.V. verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

· Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst tussen JPM-Online en de werknemer;

Bijzondere persoonsgegevens: Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie)aanvragen en de salarisadministratie is JPM-Online B.V. wettelijk verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht JPM-Online B.V. uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Voor het verzorgen van een salarisadministratie, het verzorgen van loonaangifte en de aan- en afmeldingen bij pensioenverzekeraars, verzuimverzekeraars en arbodiensten kunnen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens omtrent de gezondheid worden verwerkt.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal toestemming afzonderlijk worden gevraagd.

6. Verstrekking aan derden.

In het kader van haar dienstverlening kan JPM-Online B.V. persoonsgegevens uitwisselen. JPM-Online B.V. kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, organisaties voor archiefbeheer gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer JPM-Online B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM.

Als derden noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

7. Verstrekking aan andere JPM-Online B.V. Netwerk of aan derde partijen doorgifte van gegevens buiten de EER.

Het is mogelijk dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden verzonden aan andere onderdelen binnen het JPM-Online B.V.-netwerk of aan derde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn omschreven. Het voorgaande kan tevens inhouden dat er overdracht van persoonsgegevens kan plaatsvinden aan landen of regio’s zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de bescherming die de bezoeker van de website in zijn land van oorsprong geniet. In dergelijke gevallen zal JPM-

Online B.V. ten aanzien daarvan telkens gepaste maatregelen treffen, zodat in een situatie waarin een dergelijke overdracht van gegevens plaatsvindt, een dergelijke overdracht van gegevens altijd geschiedt op een wijze waarbij sprake is van een ‘adequaat beschermingsniveau’.

8. Bewaartermijnen

JPM-Online B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenstaande beschreven doeleinden. In sommige gevallen is JPM-Online B.V. genoodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor bepaalde persoonsgegevens langer moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld in het geval van onze wettelijke administratieplicht: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard.

9. Cookies.

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookie-verklaring raadplegen.

10. Hoe JPM-Online B.V. uw gegevens beveiligt.

JPM-Online B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft JPM-Online B.V. passende beveiligingsmaatregelen genomen op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.

Alle medewerkers van JPM-Online B.V. hebben een geheimhoudingsplicht, inclusief verplichtingen zoals voorgeschreven door de van toepassing zijnde gedragscode en beroepsregels en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werk nodig hebben.

11. Inbreuk op de beveiliging.

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (data lek) nooit volledig worden uitgesloten. JPM-Online B.V. heeft een speciaal e-mailadres ingesteld waarop medewerkers en leveranciers incidenten kunnen melden die mogelijk een data lek. Zie punt 14 hieronder voor de contactgegevens

Zoals de wet vereist, wordt een data lek dat ernstige gevolgen voor de betrokkenen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en indien vereist bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het data lek zijn betrokken.

13. Uw rechten.

De privacywetgeving is erop gericht de betrokkene, de persoon van wie de gegevens worden verwerkt, veel controlemogelijkheden te geven. Hieronder worden deze rechten toegelicht.

Informatie: Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over bestaan en doel van de verwerking vóórdat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt.

Inzage: U kunt vragen om inzage als u denkt dat JPM-Online B.V. persoonsgegevens van u verwerkt, JPM-Online B.V. geeft u dan uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en alle andere informatie over de verwerking(en) waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Rectificatie of gegevenswissing: Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die JPM-Online B.V. van u verwerkt niet (volledig) correct zijn, kunt u vragen om rectificatie. Ook kunt u JPM-Online B.V. vragen uw gegevens te wissen. JPM-Online B.V. zal dit verzoek doorvoeren, behalve wanneer er dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen. JPM-Online B.V. zal u informeren over het al dan niet doorvoeren van een correctie of gegevenswissing.

Beperking en bezwaar: U heeft altijd het recht om, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking en JPM-Online B.V. te verzoeken de verwerking te beperken of te staken. Als er geen dwingende, bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen zijn, zal JPM-Online B.V. uw verzoek honoreren. JPM-Online B.V. zal haar besluit aan u melden.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Zie punt 14 hieronder voor de contactgegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij JPM-Online B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Voor wat betreft verzoeken ter verwijdering van persoonsgegevens, moet er rekening mee worden gehouden dat JPM-Online B.V. een dergelijk verzoek niet zal inwilligen indien dit onverenigbaar is met de verplichte wettelijke bewaartermijnen van JPM-Online B.V..

Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal ingediende verzoeken. In een dergelijk geval zullen we u uiterlijk binnen een maand informeren en onze termijn om te reageren verlengen met een maximum van twee maanden. Indien een verzoek door JPM-Online B.V. wordt gehonoreerd, zal JPM-Online B.V. zo snel mogelijk uitvoering geven aan de beslissing om de persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen en/of over te dragen.

14. Vragen – klachten.

Als u een vraag of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door JPM-Online B.V., laat dit dan vooral aan ons weten. JPM-Online B.V. zal zo snel mogelijk reageren op uw vraag of klacht, maar tenminste binnen vier weken.

Contactadres: JPM-Online B.V. T.a.v. M. van Bijsterveld info@jpmonline.nl Laan van Verhof 48 2231 BZ Rijnsburg

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

JPM-Online B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. JPM-Online B.V. raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Wijzigingen privacyverklaring: Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2021.